Packstory

Disclaimer

Disclaimer voor geregistreerde gebruikers

Aan het gebruik van de website ('de Site') en de online applicaties ('de Applicaties') zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de Site en de Applicaties, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

1. Informatie
De informatie beschikbaar op of via de Site is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.Bij de samenstelling van de inhoud van de Site en de Applicaties hebben wij de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid betracht. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Fost Plus kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de Site of op de Applicaties. U blijft steeds verantwoordelijk om na te gaan of deze informatie toereikend is opdat wij onze taak zouden kunnen vervullen.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de Site en/of de Applicaties ter beschikking wordt gesteld, kunt u steeds contact met ons opnemen.

2. Onderbrekingen
Fost Plus tracht onderbrekingen in het raadplegen van de Site en/of het gebruik van de Applicaties zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Fost Plus niet garanderen dat de Site en de Applicaties volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zullen zijn of niet door andere technische problemen kunnen worden getroffen.

3. Hyperlinks
De Site kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover Fost Plus geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. Fost Plus biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Fost Plus met of van deze websites of van hun inhoud.

Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de Site, vragen wij u voorafgaand contact met ons op te nemen.

4. Aansprakelijkheid
Fost Plus is niet aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de Site en/of de Applicaties, zoals de verzending van e-mailberichten en alle andere informatie (daaronder begrepen de informatie in het kader van de online aangifte) of voor de vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties. Elk gebruik dat u maakt van de Site en/of de Applicaties, daaronder begrepen alle informatie die erop of erdoor ter beschikking wordt gesteld, is derhalve volledig op eigen risico.

U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die u maakt op basis van informatie die u op of via de Site en/of de Applicaties hebt verkregen. U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrustingen en/of gegevens worden aangetast door virussen, bugs enz. Fost Plus verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de Site en/of de Applicaties of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

Fost Plus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de Site en/of de Applicaties. Voor het gebruik van de Site en/of de Applicaties, kan Fost Plus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen en andere technische mankementen, noch voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, noch door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de Site en/of de Applicaties of de informatie die in laatstgenoemden vervat is.

5. Intellectuele eigendomsrechten
De Site en de Applicaties genieten auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de Site en de Applicaties en de daar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de Site en de Applicaties ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.

Privacyverklaring

Fost Plus draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website ('Website') en de eventuele online applicaties ('Applicaties').

Door deze Website en de Applicaties te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Fost Plus persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1. Veiligheid
Fost Plus verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt Fost Plus ondermeer versleuteling van de communicatie tussen de server en uw computer, encryptie van het paswoord en periodieke backups.

2. Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die door u via de Website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om u toe te laten zich te registreren en om de werking van de website te optimaliseren door de toegang tot de Applicaties voor te behouden tot geregistreerde gebruikers. De informatie wordt voor geen enkel ander doeleinde gebruikt.
 
Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Fost Plus deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam echter worden meegedeeld aan derde partijen die niet behoren tot Fost Plus. Daarentegen hebben wij te allen tijde het recht om de ontvangen persoonsgegevens mee te delen aan derde partijen indien wij daartoe verplicht worden door bevoegde overheden of wanneer dit cruciaal is om onze rechtmatige belangen te beschermen. Specifiek voor de online aangifteapplicatie ePack worden deze gegevens ook meegedeeld aan Val-I-Pac.

Daarnaast verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens bij het gebruik van de Applicaties die door uw browser naar elke website wordt gezonden bij bezoek, zoals uw IP-adres, browser type en tijdstip van toegang tot de Applicatie. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

3. Cookies
Op deze Website worden zogenaamde 'cookies' gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De cookies worden op deze website gebruikt om uw gebruiksgemak te verhogen. U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen maar dit kan het gebruik van de Applicaties bemoeilijken.

4. Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door contact op te nemen met Fost Plus op de hieronder vermelde contactgegevens.

5. Wijzigingen
Fost Plus behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 30.09.2011.

6. Contactgegevens
Fost Plus is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens.
U kunt contact opnemen met Fost Plus op het volgende adres: Fost Plus VZW, Martinus-V-straat 40, 1200 Brussel, via www.fostplus.be, op telefoonnummer +32 2 775 03 50 of op faxnummer +32 2 771 16 96.

 

 


Terug